کتابخانه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه شاهرود
نشانی کتابخانه:     شاهرود- دانشگاه شاهرود - حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان
شماره(های) تماس با کتابخانه:    +982733396010

از فرم زیر نیز می‌توانید برای تماس با کتابخانه استفاده نمایید:

نام*:

ایمیل شما*:

پیام شما*:


سیستم کتابخانه, Designed by مهدوی